top of page

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Konsumenta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego, znajdującego się pod domeną internetową www.orientgo.com (zwanym dalej Sklepem) są przetwarzane przez RB Sp. z o.o. Krakowskie Przedmieście 57/6 20-076 NIP: 7123344060,  Lublin, który jest administratorem danych osobowych (zwany dalej ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Ustawie z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych

 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219.),

Dane osobowe, przetwarzane przez ADO, w szczególności imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Konsumenta zamówień, a także w celu ewentualnego rozpatrywania składanych przez Konsumenta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) – podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO.

Powierzane Sklepowi dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z którymi ADO posiada umowę powierzenia danych osobowych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania celu wskazanym przy zbieraniu danych.

Sklep nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

Dane osobowe będą przetwarzana do czasu realizacji zamówienia. Okres ten może być wydłużony o czas na jaki ADO jest zobowiązany przetwarzać dane z mocy przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam realizację usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Konsumenta zakupów w Sklepie.

Konsument ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także ma prawio do przenoszenia danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przez ADO danych osobowych niezgodnego z przepisami prawa.

Dane osobowe podane przez Konsumenta można samodzielnie edytować (w zakładce „Moje konto”). Konsument może zwrócić się do ADO z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: orientgo.com@gmail.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie www.orientgo.com

ADO nie zamierza przekonywać danych osobowych do państw trzecich oraz nie realizuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Lista newsletter

Sklep prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty produktów własnych oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i innych działaniach marketingowych Sklepu]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Sklep może jednak powierzyć przetwarzanie adresami e-mail podmiotom trzecim, prowadzić własne działania marketingowe w oparciu o systemy podmiotów zewnętrznych. Przekazane w tym wypadku adresy e-mail wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Sklepu. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera – proces ten może być dokonany poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust 1 lit a) oraz f). Administrator ma prawnie uzasadniony interes realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych.

Zasady bezpieczeństwa

RB Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 •  poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób, niezgodny z tymi celami,

 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

 • dokładne i aktualne,

 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne.

Bezpieczeństwo przesyłania danych

Sklep posiada certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Klienta jest o tym informowany w następujący sposób:

 • w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Klient zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.

 • w przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Klient może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Dla bezpieczeństwa, Klient powinien pamiętać o:

 • ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

 • wylogowaniu się ze strony www.orientgo.com po zakończonej sesji (zakończonych zakupach). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.orientgo.com. Wylogowanie ze strony www.orientgo.com nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w zakładce „moje konto”;

 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

 • korzystaniu ze strony i Sklepu www.orientgo.com wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz.

Polityka Sklepu wobec adresu IP

Klient korzystający ze Sklepu jest anonimowy do czasu, aż sam zdecyduje inaczej. Adres IP Klienta jest przetwarzany przez Sklep tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo przekazania adresu IP Klienta organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych w Sklepie lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania Sklepu .

Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Sklep informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

bottom of page